Medezeggenschapsraad

Schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2019-2020

Schooljaar 2018-2019

Voor elke school, dus ook voor de onze, is het wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben.
In dit gedeelte van de website willen we u informeren over wat de MR doet en hoe deze is samengesteld.
  
Wat doet de MR ?
Medezeggenschapsraden, bestuur en directie staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen. Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden. Input kan zowel vanuit leerlingen, ouders of leerkrachten komen. Zo bezien is medezeggenschap ook partnerschap, ze zijn partners in het realiseren van goed onderwijs.
 
Waar heeft de MR het over ?
In de vergaderingen van de MR komen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde:
- vaststellen van nieuw of gewijzigd beleid;
- formatieplan;
- groepsindeling;
- vakantierooster;
- inzet van bepaalde financiële middelen;
- veiligheid;
- belangrijke verbouwingen

Samenstelling
De MR bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding) en uit 3 vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (oudergeleding).
De grootte van de MR is wettelijk bepaald en hangt af van de grootte van de school.

In de MR van basisschool de Smelen hebben zitting:
Oudergeleding:
- Toni Kajbic (voorzitter)
- Tanja Veraa
- Dewi Kunstt
Personeelsgeleding:
- Karin van Dommelen (secretaris)
- Leon Willemstein
- Patricia Vervetjes (vervanger José Meijer)

Contact
De MR streeft naar openheid en een goede communicatie tussen alle betrokkenen. Dit kan alleen als zij op de hoogte is van zaken die spelen in en om de school. Als ouder bent U hierbij heel belangrijk. Wij willen U vragen om ons te informeren als U vragen heeft of een voorstel ter verbetering van de school of misschien een probleem waar U mee zit.
U kunt ons mailen via mrdesmelen@skozok.nl of aanspreken.
Zo hopen wij Uw belangen zo goed mogelijk te kunnen blijven vertegenwoordigen.